چگونگی کار با تابع کسکانت خوش آموز

معکوس توابع مثلثاتی: کسکانت، سکانت، و کتانژانت

سه تابع مثلثاتی پایه ای (سینوس، کسینوس، و تانژانت) از سه ضلع یک مثلث استفاده می کنند، در آنِ واحد دو تا از این اضلاع را می گیرند و نسبت ها/کسرهایی را از آنها می سازند. اما سه تابع مثلثاتی دیگر نیز وجود دارند، و توابع معکوس نامیده می شوند، زیرا از معکوس ها یا وارون های سه تابع مثلثاتی اصلی استفاده می کنند. اگر این سه تابع دیگر صرفاً معکوس سه تابع اول هستند، اصلاً چرا ضرورت دارند؟ شما احتمالاً بدون ...

logo-samandehi