شیوه بدست آوردن مساحت و حجم کره (sphere) خوش آموز

کره (sphere)

قبل از هر چیز به تعریف کره می پردازیم. کُره مجموعۀ تمام نقاط در یک فضای سه بعدی می باشد که از یک نقطۀ ثابت، فاصلۀ یکسانی داشته باشند، که به آن مرکز کره گفته می شود. (به زبان ساده، کره یک توپ است.) شعاع یک کره از مرکز آن تا سطح آن می باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi