قوانین خط زدن صورت و مخرج کسر خوش آموز

کار با کسرها (Fractions)

جبر زبان حسابان می باشد. همانطور که بدون دانستن زبان چینی نمی توانید شعرهای چینی بنویسید، نمی توانید حسابان را نیز بدون دانستن جبر انجام دهید. بنابراین، اگر دانش شما در مورد پیش جبر و جبر زنگ زده باشد، مطمئن شوید که چیزهای اساسی که در ادامه آمده اند را مرور کرده باشید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi