خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 33، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 33، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
به ازاء چه مقادیری از \(x\) روابط زیر برقرار می باشند.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار 1. $$
  \lfloor x \rfloor = 0
  $$
 2. $$
  \lceil x \rceil = 0
  $$

پاسخ


 1. تابعی که مقدار آن به ازاء هر مقدار \(x\)، بزرگترین عدد صحیحِ کوچکتر یا مساوی با \(x\) باشد، تابع بزرگترین عدد صحیح (تابع جزء صحیح) نامیده می شود. این تابع با نماد \(\lfloor x \rfloor\) نشان داده می شود. در ادامه پاسخ همراه با چندین مثال نمونه آورده شده است:
  $$
  \lfloor 0 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.1 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.2 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.3 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.4 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.9 \rfloor = 0 \\
  \lfloor 0.9999 \rfloor = 0
  $$
  رابطۀ \(\lfloor x \rfloor = 0\) به ازاء تمامی مقادیر \(x \in [0,1)\) برقرار می باشد.

 2. تابعی که مقدار آن در هر عدد \(x\) برابر با کوچکترین عددِ صحیحِ بزرگتر یا مساوی با \(x\) باشد، تابع کوچکترین عدد صحیح (تابع سقف عدد صحیح) نامیده می شود. تابع سقف عدد صحیح را با نماد \(\lceil x \rceil\) نشان می دهند.
  در ادامه پاسخ همراه با چندین مثال نمونه آورده شده است:
  $$
  \lceil 0 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.1 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.2 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.3 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.4 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.9 \rceil = 0 \\
  \lceil -0.9999 \rceil = 0
  $$
رابطۀ \(\lceil x \rceil = 0\) به ازاء تمامی مقادیر \(x \in (-1,0]\) برقرار می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.