خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-1: ساعت چند است؟(Dialogue 1.5: What Time Is It?)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-1: ساعت چند است؟(Dialogue 1.5: What Time Is It?)
در این Unit، به موضوع زمان و ساعت در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-1: ساعت چند است؟(Dialogue 1.5: What Time Is It?)

NATASHA: What time is it? We’re going to be late!

ناتاشا : ساعت چند هست؟ داریم دیر می کنیم!

TONY: It’s a quarter after seven. We’re on time. Don’t panic.

تونی : ساعت هفت و ربع هست. به موقع می رسیم. نترس.

NATASHA: But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for
the surprise party. We’ll never make it there with all this
evening traffc.

ناتاشا: اما من فکر کردم که باید ساعت هفت و نیم برای مهمانی غافل گیر کننده در رستوران باشیم. با این ترافیک سنگین در این ساعت عصر هرگز به موقع نخواهیم رسید.

TONY: Sure we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party
starts at 8:00. But I do need help with directions. Can you
call the restaurant and ask them where we park our car?

تونی: حتما به موقع می رسیم. ساعت شلوغی خیابان ها و جاده ها تقریباً تمام شده است. در هر صورت، مهمانی ساعت هشت شروع می شود. اما در رابطه با پیدا کردن مسیر به کمک و راهنمایی لازم دارم. می توانی با رستوران تماس بگیری و از آن ها سوال کنی که کجا می توانیم ماشین مان را پارک کنیم؟

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-1: ساعت چند است؟(Dialogue 1.5: What Time Is It?)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

It’s a quarter after seven. This phrase is one of the most common ways of stating
this time. It means: “It’s 15 minutes past 7:00.” Another possibility here is to simply
say: “It’s seven fifteen.” In general you can say: “It’s a quarter past the hour.” How do
we know the time of day? Look for context clues: “evening traffic.”


“It’s quarter after seven” این عبارت یکی از رایج ترین روش ها برای گفتن این زمان است. این جمله به این معنا است: “It’s 15 minutes past seven.” (پانزده دقیقه از هفت گذشته است). یک امکان دیگر هم وجود دارد که به طور ساده می توان گفت: “It’s seven fifteen.” (ساعت هفت و پانزده دقیقه است). در کل می توانید بگویید: “یک ربع از این ساعت گذشته است”. چه طور می توان دانست که در مورد چه وقت از روز در جمله صحبت شده است؟ به دنبال نشانه های موجود در بافت مکالمه باشید: “evening traffic”.


In the dialog, Natasha and Tony are going to a surprise party. They need to be on time.
Therefore there is an element of stress and urgency. When someone is stressed for
time you can use expressions like: Don’t worry. / Don’t stress. / We’re fine. / We will
be on time.


در این مکالمه، ناتاشا و تونی در حال رفتن به یک مهمانی غافل گیر کننده هستند. آن ها باید به موقع در مهمانی باشند. بنابراین احساساتی همانند استرس و ضرورت انجام یک کار وجود دارد. هنگامی که یک فرد در رابطه با زمان انجام یک کار استرس دارد، می توانید از این اصطلاحات استفاده کنید:

Don’t worry./Don’t stress./We’re fine./We will be on time.


Natasha thinks the surprise party begins at 7:30. There are two different ways to
express this time. You may say simply “seven thirty” or “half past seven.”


ناتاشا فکر می کند که مهمانی غافل گیر کننده ساعت هفت و نیم شروع می شود. دو عبارت متفاوت برای بیان این زمان وجود دارد. می توان به سادگی بیان کرد “seven thirty” یا “half past seven”.

Rush hour is the time of day—usually in the morning and evening—when traffic is
heavy because of people commuting to and from their workplace by bus, by car, by
subway, on foot, etc


عبارت “Rush hour” یک وقت از روز -معمولاً هنگام صبح یا عصر است - وقتی که ترافیک به دلیل رفت و آمد افراد هنگام رفتن به محل کار یا آمدن از آن با اتوبوس، ماشین، مترو، پیاده و .... سنگین است.

___________________
1 Natasha
2 Tony
3 Surprise Party
4 Context Clues


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.