خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-1: رویدادهای هم زمان(Dialogue 1-8: Coincidences)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-1: رویدادهای هم زمان(Dialogue 1-8: Coincidences)
در این Unit، به موضوع رویدادهای هم زمان در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-1: رویدادهای هم زمان(Dialogue 1-8: Coincidences)

MEG: Well, hello there, Julia! Long time no see!

مگ : واو، سلام، جولیا ! خیلی وقت بود که ندیده بودم ت!

JULIA: Meg! Hi! What a coincidence! I haven’t seen you in ages! What
are you doing here?

جولیا: مگ! سلام! چه تصادفی! مدت زیادی هست که تو رو ندیدم! این جا چه کار می کنی؟

MEG: I just got a new job in the city, so I’m shopping for some
clothes. Hey, what do you think of this shirt?

مگ: من اخیراً یک شغل جدید در شهر پیدا کرده ام، به همین دلیل در حال خرید چند تا لباس هستم. ببین، نظر ت در مورد این پیراهن چی هست؟

JULIA: Hmmm … well, you know how much I love blue. See? I’ve got
the same shirt!

جولیا: امممم...خوب، تو می دونی که من چه قدر رنگ آبی رو دوست دارم. می بینی؟ من همین پیراهن دارم!

MEG: You always did have good taste! What a small world

مگ: تو همیشه سلیقه ات خوب بوده! چه دنیای کوچکی هست.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 8-1: رویدادهای هم زمان(Dialogue 1-8: Coincidences)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Well, hello there … Notice the emphasis on “hello,” which shows that Meg did not
expect to see Julia.

“Well, hello there…” به تأکید روی کلمه “hello” توجه داشته باشید، این امر نشان می دهد که مگ انتظار نداشت جولیا را ببیند.

Long time, no see! This is a common expression used to say hello to someone you
haven’t seen in a long time

“Long time, no see” این عبارت یک اصطلاح رایج برای سلام کردن به فردی است که برای مدت طولانی او را ندیده اید.

What a ___! This exclamation shows a great degree of surprise, joy, disappointment,
etc. (What a surprise to see you here! What a joy to have you with us! What a shame
that you have to leave so soon! What a wonderful idea that is!)

“What a …!” این بیان عاطفی میزان زیادی از احساسات شگفتی، شادی، نا امیدی و ... را نشان می دهد.

What a surprise to see you here!
What a joy to have you with us!
What a shame that you have to leave so soon!
What a wonderful idea that is!


چه رویداد غیر منتظره ای که شما را اینجا می بینم!
چه قدر خوشایند است که شما در کنار ما هستید!
چه قدر حیف شد که باید زود این جا را ترک کنید!
چه ایده فوق العاده ای است!


You always did have good taste! Notice the stress on “did,” which Meg uses to
emphasize the fact that Julia DOES have good taste! Meg says it in a joking way
because Julia likes the same thing that she does.

“You always did have a good taste” به تأکید روی کلمه “did” توجه داشته باشید، مگ از این امر به منظور تأکید بر این واقعیت استفاده می کند که جولیا قطعاً سلیقه ی خوبی دارد! مگ این جمله را با حالت شوخی می گوید به دلیل این که جولیا همان پیراهنی را دوست دارد که مورد علاقه مگ است.

What a small world is a common expression used to describe a chance meeting or
other such coincidence.

“What a small world” یک اصطلاح رایج است که به منظور توصیف یک دیدار اتفاقی یا رویدادهای هم زمان دیگر همانند آن به کار می رود.

__________________
1 Meg
2 Julia


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.