خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-2: بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار(Dialogue 2-6: Running Errands)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-2: بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار(Dialogue 2-6: Running Errands)
در این Unit، به موضوع بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-2: بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار(Dialogue 2-6: Running Errands)

HOTEL RECEPTIONIST: Hi,there. How can I help you

پذیرش گر هتل: سلام. چه طور می توانم به شما کمک کنم؟

CLAIRE: Well, I’m in town visiting for a few days, and I
need to get some things done while I’m here.

کلر : خوب، من برای بازدید از مکان های گوناگون چند روز در شهر هستم، و تا زمانی که در این جا هستم باید بعضی کار ها را انجام دهم.

HOTEL RECEPTIONIST: Sure. What do you need?

پذیرش گر هتل: حتماً. به چه نیاز دارید؟

CLAIRE: I need to get my hair cut. I also need to have my
new pants hemmed.

کلر: من باید موهای خود را در یک سالن زیبایی کوتاه کنم. من هم چنین باید شلوار م را به یک خیاطی ببرم تا پس دوزی شود.

HOTEL RECEPTIONIST: OK. Here’s a map of the city. There’s a good hair
salon here, which is just a block away. And there’s
a tailor right here. Is there anything else?

پذیرش گر هتل: بسیار خوب. بفرمائید این یک نقشه از شهر است. یک سالن زیبایی خوب این جا وجود دارد، که یک بلوک آن طرف تر است. و یک خیاطی درست در این جا وجود دارد. آیا به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

CLAIRE: Yes. I’ll need to have my car serviced before my
long drive home!

کلر: بله. من باید قبل از رانندگی طولانی برای رفتن به خانه وضعیت اتومبیل م را در یک تعمیرگاه اتومیبل بررسی کنم!

HOTEL RECEPTIONIST: No problem. There’s a good mechanic a few
blocks away.

پذیرش گر هتل: مشکلی نیست. یک مکانیک خوب چند بلوک آن طرف تر وجود دارد.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 6-2: بیرون رفتن به منظور خرید کردن یا انجام دادن یک کار(Dialogue 2-6: Running Errands)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Hi, there. Notice the intonation in this greeting. It rises after “Hi” and falls after “there.”

“Hi, there” به آهنگ صدا در این احوال پرسی توجه داشته باشید. آهنگ صدا بعد از کلمه ی “Hi” بالا می رود و بعد از کلمه ی “there” افتان است.

Sure is a friendly expression to mean OK.

“Sure” یک عبارت غیر رسمی به معنی “OK” است.

Get my hair cut / have my new pants hemmed / have my car serviced. Notice get/
have + object + participle. This structure is used to describe actions that someone else
does for us. “Get” and “have” are interchangeable here.

“Get my hair cut/have my new pants hemmed/have my car serviced” به ساختار گرامر این جمله “get/have+object+participle” توجه داشته باشید. این ساختار به منظور توصیف کارهایی به کار می رود که یک فرد دیگر برای ما آن ها را انجام می دهد. افعال “Get”و “have” را در این جا می توان به جای یک دیگر به کار برد.

Is there anything else? here means “Do you need more information?”

جمله “Is there anything else” در این جا به معنی “Do you need more information” است.

Before my long drive home! Notice the emphasis and intonation on “home.” The
speaker wants to show humor here. If she doesn’t get her car checked, she might not get
home! She wants to be friendly and light with the receptionist.

“Before my long drive home” به تأکید و آهنگ صدا بر کلمه “home” توجه داشته باشید. گویشور در این جا می خواهد مزاح کند و با این جمله آن را نشان می دهد. اگر او وضعیت اتومبیل خود را بررسی نکند، ممکن است که نتواند به خانه برود. او می خواهد که با پذیرش گر هتل غیر رسمی و غیر جدی باشد.

No problem here means “Don’t worry.” Notice the stress on “No.” The receptionist
laughs first, then puts emphasis on “No” by lengthening the word. This shows that she
understands the car could break down if it doesn’t get serviced.

عبارت “No problem” در این جا به معنی “Don’t worry” است. به تأکید بر کلمه “no” توجه داشته باشید. پذیرش گر هتل در ابتدا می خندد، بعد تأکید را بر کلمه “no” با طولانی کردن تلفظ این کلمه قرار می دهد. این امر نشان می دهد که او متوجه است اگر وضعیت اتومبیل بررسی نشود، این امکان وجود دارد که اتومبیل خراب شود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.