خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- ممکالمه 8-2: گفت و گو بعد از کلاس(Dialogue 2-8: Catching Up After Class)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- ممکالمه 8-2: گفت و گو بعد از کلاس(Dialogue 2-8: Catching Up After Class)
در این Unit، به موضوع : گفت و گو بعد از کلاس در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- ممکالمه 8-2: گفت و گو بعد از کلاس(Dialogue 2-8: Catching Up After Class)

LINDA: Hey! How did your physics exam go?

لیندا : سلام، امتحان فیزیک چه طور بود؟

FRANK: Not bad, thanks. I’m just glad it’s over! How about you …
how’d your presentation
go?

فرانک : بد نبود، ممنون. فقط خوش حال هستم که تمام شد! تو چه طور...ارائه تو چه طور بود؟

LINDA: Oh, it went really well. Thanks for helping me with it!

لیندا: اوه، خیلی خوب بود. ممنون که در این ارائه به من کمک کردی!

FRANK: No problem. So … do you feel like studying tomorrow for
our math exam?

فرانک: خواهش می کنم. آیا می خواهی که فردا برای امتحان ریاضی مطالعه کنی؟

LINDA: Yeah, sure! Come over around 10:00, after breakfast.

لیندا: بله، حتماً! بعد از صبحانه حدوداً ساعت ده بیا خونه ی ما.

FRANK: All right. I’ll bring my notes.

فرانک: باشه. من جزوه هایی که نوشتم رو همراه خود م خواهم آورد.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- ممکالمه 8-2: گفت و گو بعد از کلاس(Dialogue 2-8: Catching Up After Class)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Hey! is a friendly expression meaning “hello”

کلمه “Hey” یک عبارت غیر رسمی و دوستانه به معنی “hello” است.

How did your physics exam go? is a way of saying “How was your physics exam?”

“How did your physics exam go” یک راه برای گفتن جمله “How was your physics exam” است.

I’m just glad … Notice the stress on “glad.” “Just” is used for emphasis before an
adjective here.

“I’m just glad” به تأکید بر کلمه ی “glad” توجه داشته باشید. کلمه “Just” در این جا قبل از صفت به منظور تأکید به کار می رود.

How about you … Notice the intonation falls here because the speaker is going to
follow it up with a detailed question.

“How about you” توجه داشته باشید که آهنگ صدا در این جا افتان است به دلیل این گویشور بومی می خواهد به دنبال آن یک سؤال با جزئیات بیش تر را بیان کند.

How’d your presentation … Notice the contraction for “How did” sounds like /howdj/
and “your” sounds like /yer/.

“How’d your presentation” توجه داشته باشید که شکل کوتاه شده برای کلمه ی “How did” به صورت “/howdj/” و کلمه “your” به صورت “/yer/” تلفظ می شود.

Do you feel like here has the meaning of “do you want to.” Notice “do you feel like” is
followed by an “-ing” verb (studying).

جمله “How do you feel like” در این جا به معنی “do you want to” است. توجه داشته باشید که بعد از عبارت “do you feel like” فعل همراه با “ing” (studying) به کار می رود.

Come over here has the meaning of “come to my house.”

عبارت “Come over” در این جا به معنی “come to my house” است.

Notes Students take notes about what the teacher says during a lecture.

“Notes” دانش آموزان آن چه معلم در هنگام ارائه درس می گوید را یادداشت می كنند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.