خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-2: خرید کردن(Dialogue 2-9: Shopping)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-2: خرید کردن(Dialogue 2-9: Shopping)
در این Unit، به موضوع خرید کردن در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-2: خرید کردن(Dialogue 2-9: Shopping)

SALESPERSON: Can I help you?

فروشنده: آیا من می توانم به شما کمک کنم؟

GLORIA: Yes, I’m looking for a sweater — in a size medium.

گلوریا : بله، من به دنبال یک پُلووِر بافتنی- در اندازه متوسط هستم.

SALESPERSON: Let’s see … here’s a nice white one. What do
you think?

فروشنده: اجازه دهید نگاه کنیم...این یک پُلووِر بافتنی زیبا ی سفید است. نظر شما چی هست؟

GLORIA: I think I’d rather have it in blue.

گلوریا: من فکر می کنم که رنگ آبی آن را بیشتر دوست داشته باشم.

SALESPERSON: OK … here’s blue, in a medium. Would you
like to try it on?

فروشنده: بسیار خوب... بفرمائید رنگ آبی در اندازه متوسط خدمت شما. آیا می خواهید این پُلووِر را بپوشید و آن را اندازه کنید یا ظاهر آن را بینید؟

GLORIA: OK … yes, I love it. It fts perfectly. How much is it?

گلوریا: بسیار خوب...بله، خیلی دوست ش دارم. کاملاً اندازه هست. هزینه آن چه قدر هست؟

SALESPERSON: It’s $50. It will be $53, with tax.

فروشنده: 50 دلار است، این هزینه به همراه هزینه مالیات 53 دلار خواهد بود.

GLORIA: Perfect! I’ll take it.

گلوریا: عالی شد! همین را بر می دارم.
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 9-2: خرید کردن(Dialogue 2-9: Shopping)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

Can I help you? or “May I help you?” is what a salesperson normally says to greet
a customer.

جمله “Can I help you” یا “May I help you” جمله ای است که فروشنده به طور معمول برای خوش آمد گویی به مشتری می گوید.

I’m looking for a here means “I don’t know exactly which one I want”

جمله “I’m looking for a” در این جا به معنی “I don’t know exactly which one I want” (من دقیقاً نمی دانم که کدام یک را می خواهم) است.

Size medium. Clothing usually comes in small, medium and large sizes. Some
women’s clothing comes in number sizes, usually ranging from 2 to 16.

“Size medium” پوشاک معمولاً در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد. تعدادی پوشاک زنانه در اندازه های مختلف وجود دارد که با عدد بیان می شود، که معمولاً از 2 تا 16 است.

Let’s see … An expression used when a person wants to think something over, to
make a choice or decision, or to look for something.

“Let’s see…” این عبارت هنگامی استفاده می شود که یک فرد می خواهد در مورد یک موضوع فکر کند، یک انتخاب را انجام دهد، تصمیم بگیرد یا مانند مکالمه بالا دنبال یک موضوع مورد نظر باشد.

I’d rather have it in here means “I don’t like this exact one. I would prefer it in a
different” color/size/material, etc.

جمله “I’d rather have it in” در این جا به معنی “I don’t like this exact one” (من این را دوست ندارم) است. من فکر می کنم که آن را با یک رنگ/اندازه/پارچه متفاوت بیش تر دوست داشته باشم.

Would you like to …? is a polite way to ask “Do you want to …”

“Would you like to…” یک راه مؤدبانه برای پرسش “Do you want to…” است.

Try it on means to test the fit or appearance of a garment by putting it on. “Try on” is a
separable phrasal verb, so the object “it” goes between “try” and “on.”

عبارت “Try it on” به معنی پوشیدن یک پوشاک مورد نظر برای اندازه کردن یا دیدن ظاهر آن است. فعل “Try on” یک فعل گروه مانند است که می توان آن را به دو قسمت تفکیک کرد، به همین دلیل مفعول “it” بین “try” و “on” قرار می گیرد.

How much is it? means “How much does it cost?” Notice that the main sentence
stress falls on “is” in this question.

جمله “How much is it” به معنی “How much does it cost” است. توجه داشته باشید که تأکید اصلی جمله در این پرسش بر فعل “is” قرار می گیرد.

I’ll take it means “I will buy it.”

“I’ll take it” در این جا “I will buy it” (من آن را خواهم خرید) است.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.