خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-3: یک شب در سالن تئاتر(Dialogue 3-5: A Night at the Theater)

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-3: یک شب در سالن تئاتر(Dialogue 3-5: A Night at the Theater)
در این Unit، به موضوع در یک شب در سالن تئاتر در انگلیسی پرداخته شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-3: یک شب در سالن تئاتر(Dialogue 3-5: A Night at the Theater)

SHANNON: What a fantastic performance! Thank you for inviting
me to the musical.

شانون : چه اجرای فوق العاده ای بود! از شما ممنونم که من را به این تئاتر موزیکال دعوت کردید.

ELENA: You are welcome. I’m happy you enjoyed the show.
The choreography of the dancers was incredible. It
reminds me of when I used to dance.

النا :خواهش می کنم. خوشحال هستم که از این نمایش لذت بردید. طراحی حرکات و رقص رقصنده ها شگفت انگیز بود. این موضوع من را به یاد زمانی می اندازد که می رقصیدم.

SHANNON: I know! You were such a talented ballerina. Do you
miss dancing?

شانون: می دانم! شما یک رقصنده باله با استعداد بودید. دل‌‌تان برای رقصیدن تنگ نشده است؟

ELENA: Oh, that’s very kind of you, Shannon. I do miss it
sometimes. But I will always be a fan of the arts. That’s
why I love going to musicals because it’s the perfect
combination of song, dance and theater.

النا: اوه، این نظر لطف شما هست، شانون. دلم برای رقصیدن گاهی اوقات خیلی تنگ می شود. اما من همیشه طرفدار هنر خواهم بود. به این دلیل هست که من رفتن به تئاتر موزیکال را خیلی دوست دارم زیرا یک ترکیب عالی از آهنگ، رقص و تئاتر است.

SHANNON: Absolutely! I’m glad you are still an art fan too. Thank
you for the invitation. It’s always a pleasure to attend
an arts event with you and learn something new.

شانون: بله، حتماً همین طور هست! خوش حال هستم که شما هم هنوز طرفدار هنر هستید. از دعوت شما ممنونم. حضور در رویدادهای هنری با شما و یاد گرفتن موضوعات جدید همیشه باعث افتخار من هست.

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 5-3: یک شب در سالن تئاتر(Dialogue 3-5: A Night at the Theater)

LANGUAGE NOTES

یادداشت ها:

You are welcome. Elena replies “You are welcome” in this dialogue. She could also say,
“Don’t mention it,” which is an example of downgrading. Downgrading a compliment
varies with culture. When in doubt, just say “You are welcome.”

“You are welcome” النا در این مکالمه با جمله ی “You are welcome.” پاسخ می دهد. او هم چنین می توانست بگوید، “Don’t mention it” که یک مثال از کاهش کیفیت، ارزش، وضعیت یا حد یک موضوع است. کاهش دادن مرتبه ی یک تحسین از سوی دیگران در فرهنگ های گوناگون با یک دیگر تفاوت دارد. اگر مردد بودید که از کدام عبارت در موقعیت مورد نظر خود استفاده کنید، فقط جمله ی”You are welcome.” را بگوئید.

When getting a compliment to someone (for example: “You were such a talented
ballerina
”), you can either accept the compliment (“That’s very kind of you”) or
downplay the compliment (“Oh, I wasn’t that good”).

هنگام تحسین کردن یک فرد ( به عنوان مثال: “You were such a talented ballerina”)، شما هم می توانید این تحسین را قبول کنید (“That’s very kind of you”) یا این که مرتبه ی این تحسین از سوی دیگران را کاهش دهید (“Oh, I wasn’t that good”).

Giving compliments in English often includes using superlatives (“the most …,” “the
best …”). This is the best musical playing on Broadway! / What’s the most entertaining
movie you’ve seen? However, compliments can also be given by using the construction
“I’m a fan of …”: I’m a fan of the arts. / I’m a big fan of theater. / I’m a huge fan of this
band. Notice the use of adjectives.

l تحسین کردن دیگران در زبان انگلیسی اغلب استفاده از ساختار های گرامری همراه با صفت های عالی (superlatives) را شامل می شود (“the best…”/”the best…”). “This is the best musical playing on Broadway!” (این بهترین تئاتر موزیکال است که در تئاتر برادوی اجرا می شود)/”What’s the most entertaining movie you’ve seen?” (سرگرم کننده ترین فیلمی که دیده اید چی هست؟). با این حال، تحسین کردن دیگران را می توان با ساختار گرامری “I’m a fan of…” ( من طرفدار...هستم) بیان کرد:

“I’m a fan of the arts./I’m a fan of the theater./I’m a huge fan of this band.”

(من طرفدار هنر هستم./من طرفدار تئاتر هستم./ من واقعاً طرفدار این گروه موسیقی هستم.). به استفاده از صفت ها توجه داشته باشید.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.