خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1

کد مطلب : 2741 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

با استفاده از do و does سوالاتی را بنویسید.

Write questions with Do … ? and Does … ?

 1. I like chocolate. How about you? ………. ?
 2. I play tennis. How about you? ………. ?
 3. You live near here. How about Lucy? ………. ?
 4. Tom plays tennis. How about his friends? ………. ?
 5. You speak English. How about your brother? ………. ?
 6. I do yoga every morning. How about you? ………. ?
 7. Sue often goes away. How about Paul? ………. ?
 8. I want to be famous. How about you? ………. ?
 9. You work hard. How about Anna? ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. I like chocolate. How about you? Do you like chocolate?
 2. I play tennis. How about you? Do you play tennis?
 3. You live near here. How about Lucy? Does Lucy live near here?
 4. Tom plays tennis. How about his friends? Do Tom’s friends play tennis? / Do they play tennis?
 5. You speak English. How about your brother? Does your brother speak English? / Does he speak English?
 6. I do yoga every morning. How about you? Do you do yoga every morning?
 7. Sue often goes away. How about Paul? Does Paul often go away? / Does he often go away?
 8. I want to be famous. How about you? Do you want to be famous?
 9. You work hard. How about Anna? Does Anna work hard? / Does she work hard?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان