خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2

کد مطلب : 2742 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

با استفاده از do و does سوالاتی را بسازید. کلمات را مرتب کنید.

Make questions from these words + do/does. Put the words in the right order.

 1. (where / live / your parents) ………. ?
 2. (you / early / always / get up) ………. ?
 3. (how often / TV / you / watch) ………. ?
 4. (you / want / what / for dinner) ………. ?
 5. (like / you / football) ………. ?
 6. (your brother / like / football) ………. ?
 7. (what / you / do / in your free time) ………. ?
 8. (your sister / work / where) ………. ?
 9. (to the cinema / often / you / go) ………. ?
 10. (what / mean / this word) ………. ?
 11. (often / snow / it / here) ………. ?
 12. (go / usually / to bed / what time / you) ………. ?
 13. (how much / to phone New York / it / cost) ………. ?
 14. (you / for breakfast / have / usually / what) ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (where / live / your parents) Where do your parents live?
 2. (you / early / always / get up) Do you always get up early?
 3. (how often / TV / you / watch) How often do you watch TV?
 4. (you / want / what / for dinner) What do you want for dinner?
 5. (like / you / football) Do you like football?
 6. (your brother / like / football) Does your brother like football?
 7. (what / you / do / in your free time) What do you do in your free time?
 8. (your sister / work / where) Where does your sister work?
 9. (to the cinema / often / you / go) Do you often go to the cinema?
 10. (what / mean / this word) What does this word mean?
 11. (often / snow / it / here) Does it often snow here?
 12. (go / usually / to bed / what time / you) What time do you usually go to bed?
 13. (how much / to phone New York / it / cost) How much does it cost to phone New York?
 14. (you / for breakfast / have / usually / what) What do you usually have for breakfast?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان