روشهای ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دفتر کل بعد از انتقال اطلاعات دفتر روزنامه

شکل زیر کلیه دفاتر کل شرکت اسمارت تاچ را بعد از ثبت رویدادهای مالی (که در درسهای قبل مرور کردیم) نشان می دهد. هر حساب تحت عنوان نام خود در شکل 2-10 نمایش داده شده است. هر حساب دارای مانده می باشد. مانده حساب اختلاف بین مجموع مبالغ بدهکار و مجموع مبالغ بستانکار می باشد. برای مثال، مبلغ 21.000$ مانده حساب موجودی نقد نتیجه اختلاف بین موارد زیر می باشد: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi