آموزش تصویری فاکتورگیری اول از اعداد مرکب (Composite Numbers) خوش آموز

اعداد اول و اعداد مرکب

اعداد اول (Prime numbers) - اعداد کاملی که تنها بر خودشان و بر عدد یک بخش پذیرند - برای قرن ها موضوع بحث بین ریاضیدانان و غیرریاضیدانان بوده اند. اعداد اول و رازهای آنها، فلاسفه، مهندسان، و اخترشناسان را شیفته خود کرده است. این جماعت و سایرین اطلاعات فراوانی را در مورد اعداد اول کشف کرده اند، اما حدس های اثبات نشده زیادی باقی مانده اند. اعداد اول نقش مهمی در رمزگذاری (رمزگذاری کلمات عبور و محافظت ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi