روش انجام عملیات ترکیب توابع خوش آموز

ترکیب توابع

شما می توانید عملیات اصلی ریاضی شامل جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم را بر روی معادلاتی که برای توصیف توابع استفاده می شوند، انجام بدهید. شما همچنین می توانید هر مقدار ساده سازی که میسر باشد بر روی قسمتهای مختلف عبارت انجام بدهید و نتیجه را به عنوان یک تابع جدید بنویسید. برای مثال، می توانید دو تابع \( f(x)=x^2-3x-4 \) و \( g(x)=x+1 \) را بگیرید و چهار عملیات اصلی را بر روی آنها انجام بدهید: $$ \require{...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi