آموزش ارزیابی عبارات نمایی (Exponential Expressions) خوش آموز

ارزیابی عبارات نمایی (Exponential Expressions)

رُشد و فروپاشی پدیده هایی طبیعی هستند. آنها همه جا رخ می دهند. ریاضیدانان به روش هایی برای توصیف، به فرمول در آوردن، و نمایش با نمودار، در مورد این پدیده ها، دست یافته اند. هنگامی که رشد و فروپاشی نمایی به صورت ریاضی، در توابع نمایی و لگاریتمی رخ می دهند، شما الگوهای مشاهده شده را بیان می کنید. به چه دلیلی این توابع حائز اهمیت هستند؟ برخی از توابع جبری، همچون توابع چندجمله ای و گویا، ویژگی هایی ر...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi