آموزش تصویری کار با قضایای مربوطه به تناسب مثلثها خوش آموز

سه قضیه در مورد تناسب ها

در این بخش شما با سه قضیه آشنا می شوید که شامل تناسب ها در یک جهت یا جهتی دیگر می باشند. اولین قضیه از این قضایا، یک خویشاوند نزدیک با CSSTP می باشد، و دومین قضیه خویشاوند دور آن می باشد. سومین قضیه به هیچ وجه نسبت فامیلی با آن ندارد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi