حد و موارد پیرامون آن خوش آموز

مفهوم حد: یک میکروسکوپ ریاضی

در فصلهای 1 و 2، در مورد فرآیند بزرگنمایی بر روی یک منحنی تا حدی که راست به نظر آید، بارها سخن راندم. ریاضیات حسابان به دلیل این ماهیت منحنی ها درست کار می کند ـــ اینکه آنها به طور موضعی راست می باشند ـــ به عبارت دیگر، منحنی ها در سطح میکروسکوپی، راست هستند. کرۀ زمین گرد می باشد، اما برای ما مسطح به نظر می آید، زیرا در مقایسه با اندازۀ زمین، ما به نوعی در سطح میکروسکوپی هستیم. حسابان به این دلیل...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi