خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مباحث تکمیلی مرتبط با موضوع حال ساده (present simple) و حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.سوالات مربوط به تصاویر را پاسخ دهید.

Answer the questions about the pictures.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1 Does he take photographs? ……….
Is he taking a photograph? ……….
What is he doing? ……….

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1 Is she driving a bus? ……….
Does she drive a bus? ……….
What is she doing? ……….

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1 Does he clean windows? ……….
Is he cleaning a window? ……….
What is he doing? ……….

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 1 Are they teaching? ……….
Do they teach? ……….
What do they do? ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Does he take photographs? Yes, he does.
  Is he taking a photograph? No, he isn’t.
  What is he doing? He’s having a bath.
 2. Is she driving a bus? No she isn’t.
  Does she drive a bus? Yes, she does.
  What is she doing? She’s playing the piano.
 3. Does he clean windows? Yes, he does.
  Is he cleaning a window? Yes, he is.
  What is he doing? He’s cleaning a window.
 4. Are they teaching? No, they aren’t.
  Do they teach? Yes, they do.
  What do they do? They teach.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing and I do - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز