مختصات دکارت خوش آموز

پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

مختصات دکارتی و نمودار خط

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: ترسیم نقاط بر روی گراف دکارتی، مختصات دکارتی نقاط، ترسیم نمودار خط. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi