پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 84 خوش آموز

فعالیت 2، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

یک کاغذ را چند بار تا می زنیم و هر بار تعداد قسمت هایی را که کاغذ تقسیم شده است، می شماریم. چه الگویی در تعداد قسمت ها می بینید؟ ...

فعالیت 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

امید می داند که نوۀ چهار نفر است. این چهار نفر پدربزرگ ها و مادربزرگ های امیدند. او می خواهد بداند که نتیجۀ چند نفر است؟ (به فرزند نوه، نتیجه می گویند). امید برای پاسخ سؤال خود شکل مقابل را کشید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi