پاسخ تمرینات ریاضی هفتم صفحه 85 خوش آموز

کار در کلاس 5، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

در تکثیر یاخته ها، هر یاخته به \(2\) یاخته تقسیم می شود. دوباره هر کدام از آن یاخته ها خودشان به \(2\) یاخته تقسیم می شوند و این کار ادامه پیدا می کند. جدول زیر را کامل کنید و حاصل را به صورت عدد توان دار بنویسید. ...

کار در کلاس 4، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تساوی ها را کامل کنید. $$ a \times a \times a \times a=\\ b^3 = \\ (\frac{a}{b})^2 = \\ \frac{a \times a \times a}{b} = \\ x \times x = \\ (y+x)(y+x) = \\ (ab)^2 = \\ \frac{x \times x \times x}{y \times y \times y \times y \times y}= $$ ...

کار در کلاس 3، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ در صورت امکان موارد نادرست را اصلاح کنید. $$ 4^2 = 64\\ 5^2 = 5 \times 2\\ (\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}\\ 9^2 = 18\\ (\frac{1}{3})^4 = \frac{4}{81}\\ \frac{3^2}{5} = \frac{9}{25}\\ 5^2 = 2^5\\ (\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{4} $$ ...

کار در کلاس 2، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

عددهای داده شده را مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت عدد توان دار بنویسید. ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi