خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از این کلمات سوال بسازید. کلمات را در ترتیب درست خودشان قرار دهید.

Make questions from these words. Put the words in the right order.

 1. (is / working / Paul / today) ………. ?
 2. (what / the children / are / doing) ………. ?
 3. (you / are / listening / to me) ………. ?
 4. (where / your friends / are / going) ………. ?
 5. (are / watching / your parents / television) ………. ?
 6. (what / Jessica / is / cooking) ………. ?
 7. (why / you / are / looking / at me) ………. ?
 8. (is / coming / the bus) ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (is / working / Paul / today) Is Paul working today?
 2. (what / the children / are / doing) What are the children doing?
 3. (you / are / listening / to me) Are you listening to me?
 4. (where / your friends / are / going) Where are your friends going?
 5. (are / watching / your parents / television) Are your parents watching television?
 6. (what / Jessica / is / cooking) What is Jessica cooking?
 7. (why / you / are / looking / at me) Why are you looking at me?
 8. (is / coming / the bus) Is the bus coming?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز