خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

کد مطلب : 2727 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

جملات را کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید:

Complete the sentences. Use:

 • boil
 • close
 • cost
 • cost
 • like
 • like
 • meet
 • open
 • speak
 • teach
 • wash

 1. Maria ………. four languages.
 2. The shops in the city center usually ………. at 9 o’clock in the morning.
 3. The City Museum ………. at 5 o’clock in the evening.
 4. Tina is a teacher. She ………. mathematics to young children.
 5. My job is very interesting. I ………. a lot of people.
 6. Peter’s car is always dirty. He never ………. it.
 7. Food is expensive. It ………. a lot of money.
 8. Shoes are expensive. They ………. a lot of money.
 9. Water ………. at 100 degrees Celsius.
 10. Julia and I are good friends. I ………. her and she ………. me.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Maria speaks four languages.
 2. The shops in the city center usually open at 9 o’clock in the morning.
 3. The City Museum closes at 5 o’clock in the evening.
 4. Tina is a teacher. She teaches mathematics to young children.
 5. My job is very interesting. I meet a lot of people.
 6. Peter’s car is always dirty. He never washes it.
 7. Food is expensive. It costs a lot of money.
 8. Shoes are expensive. They cost a lot of money.
 9. Water boils at 100 degrees Celsius.
 10. Julia and I are good friends. I like her and she likes me.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان