پاسخ تمرینات ریاضی هشتم صفحه 20 خوش آموز

فعالیت 3، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

مانند نمونه ها با رسم نمودارهای درختی، عددهای داده شده را به صورت ضرب شمارنده های اول بنویسید. (تجزیه کنید). ...

فعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

تعدادی از سربازان می خواهند رِژه بروند. فرماندۀ آنها آرایش های مستطیلی مختلف برای گروه های \(6\) نفره را روی کاغذ کشیده است. ...

فعالیت 1، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

می خواهیم \(19\) نفر از دانش آموزان را برای کارهای مختلف به گروه هایی تقسیم کنیم. آیا می توانیم این تعداد را به گروه های مساوی تقسیم کنیم؟ اگر تعداد دانش آموزان \(7\) نفر باشد، چه گروه هایی را می توانیم تشکیل دهیم؟ همۀ حالت های ممکن را بنویسید. اگر تعداد آنها \(15\) نفر باشد، چه گروه هایی را می توانیم تشکیل دهیم؟ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi