خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربا استفاده از فعل هایی که در تمرین آمده است، جملات را با شکل صحیح فعل، تکمیل کنید:

Complete the sentences with the following verbs in the correct form:
 • Get
 • Happen
 • Look
 • Lose
 • Make
 • Start
 • Stay
 • Try
 • Work

 1. “You .......... hard today.” “Yes, I have a lot to do.”
 2. I .......... for Christine. Do you know where she is?
 3. It .......... dark. Shall I turn on the light?
 4. They don’t have anywhere to live at the moment. They .......... with friends until they find somewhere.
 5. Things are not so good at work. The company .......... money.
 6. Have you got an umbrella? It .......... to rain.
 7. You .......... a lot of noise. Can you be quieter? I .......... to concentrate.
 8. Why are all these people here? What .......... ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. ‘re working / are working
 2. ‘m looking / am looking
 3. ‘s getting / is getting
 4. ‘re staying / are staying
 5. is loosing
 6. ‘s starting / is starting
 7. ‘re making / are making … ‘m trying / am tying
 8. ‘s happening / is happening

 1. “You‘re working hard today.” “Yes, I have a lot to do.”
 2. I‘m looking for Christine. Do you know where she is?
 3. It‘s getting dark. Shall I turn on the light?
 4. They don’t have anywhere to live at the moment. They‘re staying with friends until they find somewhere.
 5. Things are not so good at work. The company is loosing money.
 6. Have you got an umbrella? It‘s starting to rain.
 7. You‘re making a lot of noise. Can you be quieter? I‘m trying to concentrate.
 8. Why are all these people here? What‘s happening?

 1. "شما امروز سخت مشغول کار هستید." "بله، خیلی کارها دارم که باید انجامشان بدهم."
 2. من دنبال کریستین می گردم. آیا می دونی کجاست؟
 3. هوا داره تاریک می شه. آیا لامپ را روشن کنم؟
 4. اونها الان جایی برای زندگی ندارند. فعلاً با دوستانشان زندگی می کنند تا جایی را بیابند.
 5. در محل کار اوضاع خوب نیست. شرکت داره ضرر میده.
 6. آیا چتر دارید؟ باران شروع شده.
 7. شما سر و صدای زیادی دارید. آیا می توانید ساکت تر باشید؟ من دارم سعی می کنم تمرکز کنم.
 8. چرا اینهمه آدم اینجا جمع شدند؟ آیا اتّفاقی داره می افته؟


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous)

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز