خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش با زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی آشنا می شویم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 2

Present simple (I do)


A

Study this example situation:

Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep.
He is not driving a bus. (He is asleep.)
but He drives a bus. (He is a bus driver.)

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)
Drive(s)/work(s)/do(es) etc. is the present simple:

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

A

این مثالها را مطالعه کنید:

اَلِکس رانندۀ اتوبوس است، امّا در حال حاضر او در رختخواب خواب است.
او مشغول رانندگی با اتوبوس نیست. (او خواب است.)
او اتوبوس را می راند. (او رانندۀ اتوبوس است.)

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)
موارد زیر حال ساده هستند.

Drive(s)/work(s)/do(es)


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)

B

We use the present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or that something is true in general:

 • Nurses look after patients in hospitals.
 • I usually go away at weekends.
 • The earth goes round the sun.
 • The cafe’ opens at 7.30 in the morning.

Remember:
I work … but He works … They teach … but My sister teaches …


B

ما از حال ساده استفاده می کنیم تا در مورد موضوعات به طور کلی صحبت کنیم. ما از آن استفاده می کنیم تا بگوییم چیزی همیشه یا مکرراً اتّفاق می افتد، یا اینکه چیزی به طور کلی درست است:

 • پرستاران در بیمارستان از بیماران مراقبت می کنند.
 • من معمولاً در آخر هفته ها بیرون می روم.
 • زمین به دور خورشید می چرخد.
 • کافه ساعت هفت و نیم صبح باز می شود.

موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

I work … but He works … They teach … but My sister teaches …C

We use do/does to make questions and negative sentences:

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple)
 • I come from Canada. Where do you come from?
 • I don’t go away very often.
 • What does this word mean? (not What means this word?)
 • Rice doesn’t grow in cold climates.

In the following examples, do is also the main verb (do you do / doesn’t do etc.):

 • “What do you do?” “I work in a shop.”
 • He’s always so lazy. He doesn’t do anything to help.


C

ما از do/does برای ایجاد سوال و یا جملات منفی استفاده می کنیم:

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) . آموزشگاه رایگان خوش آموز

 • من اهل کانادا هستم. شما اهل کجایید؟
 • من معمولاً بیرون نمی روم.
 • معنای این کلمه چیست؟
 • برنج در هوای سرد رشد نمی کند.

در مثال های زیر، do فعل اصلی نیز می باشد:

 • "چه کار میکنی؟ (شغلتان چیست؟)" "در یک مغازه کار می کنم."
 • او همیشه خیلی تنبل است. او هیچ کمکی به شما نمی کند.


D

We use the present simple to say how often we do things:

 • I get up at 8 o’clock every morning.
 • How often do you go to the dentist?
 • Julie doesn’t drink tea very often.
 • Robert usually goes away two or three times a year.


D

ما از حال ساده استفاده می کنیم تا بگوییم، غالباً کارها را چه طور انجام می دهیم:

 • من هر روز صبح ساعت 8 از خواب بیدار می شوم.
 • شما چند وقت یکبار نزد دندانپزشک می روید؟
 • جولی معمولاً چای نمی نوشد.
 • رابرت معمولاً دو یا سه بار در سال (برای تعطیلات) بیرون می رود.


E

I promise / I apologise etc.

Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, you can say “I promise …”; when you suggest something, you can say “I suggest …”;

 • I promise I won’t be late. (not I’m promising)
 • “What do you suggest I do?” “I suggest that you …”

In the same way we say: I apologise … / I advise … / I insist … / I agree … / I refuse … etc.


E

قول میدهم / معذرت می خواهم و غیره.

بعضی وقتها کارهایی را با گفتن چیزی انجام می دهیم. برای مثال، وقتی که قول میدهید کاری را انجام دهید، می توانید بگویید "قول میدهم ..."; وقتی چیزی را پیشنهاد می دهید، می توانید بگویید "پیشنهاد می دهم ...";

 • قول می دهم دیر نخواهم کرد.
 • "پیشنهاد شما چیست؟" "پیشنهاد می کنم که ..."

به همان شیوه می گوییم : معذرت می خواهم ... / توصیه می کنم ... / اصرار می کنم ... / موافقم ... / نمی پذیرم ... و غیره.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز