خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.از افعال زیر برای تکمیل کردن جملات استفاده کنید. گاهی ممکن است به شکل منفی نیاز پیدا کنید:

Use the following verbs to complete the sentences. Sometimes you need the negative:

 • believe
 • eat
 • flow
 • go
 • grow
 • make
 • rise
 • tell
 • translate

 1. The earth ………. round the sun.
 2. Rice ………. in Britain.
 3. The sun ………. in the east.
 4. Bees ………. honey.
 5. Vegetarians ………. meat.
 6. An atheist ………. in God.
 7. An interpreter ………. from one language into another.
 8. Liars are people who ………. the truth.
 9. The River Amazon ………. into the Atlantic Ocean.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. goes
 2. doesn’t grow
 3. rises
 4. make
 5. don’t eat
 6. doesn’t believe
 7. translates
 8. don’t tell
 9. flows 1. The earth goes round the sun.
 2. Rice doesn’t grow in Britain.
 3. The sun rises in the east.
 4. Bees make honey.
 5. Vegetarians don’t eat meat.
 6. An atheist doesn’t believe in God.
 7. An interpreter translates from one language into another.
 8. Liars are people who don’t tell the truth.
 9. The River Amazon flows into the Atlantic Ocean.


 1. زمین به دور خورشید می چرخد.
 2. برنج در بریتانیا رُشد نمی کند.
 3. خورشید از مشرق طلوع می کند.
 4. زنبورها عسل تولید می کنند.
 5. گیاه خوارها، گوشت نمی خورند.
 6. یک آتئیست (بی خدا) خدا را باور ندارد.
 7. یک مترجم، از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کند.
 8. دروغگوها افرادی هستند که حقیقت را نمی گویند.
 9. رودخانه آمازون به اقیانوس اطلس (آتلانتیک) جاری می شود.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز