خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 5

آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 5
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (Present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاربا استفاده از موارد زیر جملات را تکمیل کنید:

Complete using the following:

 • I apologise
 • I insist
 • I promise
 • I recommend
 • I suggest

 1. It’s a nice day. ………. we go out for a walk.
 2. I won’t tell anybody what you said. ………. .
 3. (in a restaurant) You must let me pay for the meal. ………. .
 4. ………. for what I did. It won’t happen again.
 5. The new restaurant in Hill Street is very good. ………. it.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. I suggest
 2. I promise
 3. I insist
 4. I apologise
 5. I recommend 1. It’s a nice day. I suggest we go out for a walk.
 2. I won’t tell anybody what you said. I promise.
 3. (in a restaurant) You must let me pay for the meal. I insist.
 4. I apologise for what I did. It won’t happen again.
 5. The new restaurant in Hill Street is very good. I recommend it. 1. روز خوبی است. پیشنهاد می کنم برای پیاده روی بیرون برویم.
 2. به کسی نمی گویم چی گفتی. قول میدهم.
 3. (در یک رستوران) اگر اجازه بدهید من حساب کنم. اصرار می کنم.
 4. بابت کاری که کردم عذرخواهی می کنم. دوباره تکرار نخواهد شد.
 5. رستوران جدید خیابان هیل خیلی خوب است. پیشنهادش می کنم.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال ساده (Present simple) - تمرین 4

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز