خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به ادامه موضوع زمان حال استمراری (Present Continuous) و ادامۀ زمان حال ساده (Present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 4

Present continuous and present simple 2
(I am doing and I do)


A


We use continuous forms for actions and happenings that have started but not finished (they are eating / it is raining etc.). Some verbs (for example, know and like) are not normally used in this way. We don’t say “I am knowing” or “they are liking”; we say “I know”, “they like”.

The following verbs are not normally used in the present continuous:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2
 • I’m hungry. I want something to eat. (not I’m wanting)
 • Do you understand what I mean?
 • Ann doesn’t seem very happy at the moment.


A


ما از شکل استمراری برای اقدامات و اتّفاقاتی که شروع شده اند اما خاتمه نیافته اند، استفاده می کنیم (آنها مشغول خوردن هستند / باران می بارد و غیره.). بعضی افعال (مانند know و like) معمولاً به این روش مورد استفاده قرار نمی گیرند. ما نمی گوییم I am knowing و یا they are liking; در عوض می گوییم I know و یا they like.

افعال زیر معمولاً در حال استمراری مورد استفاده قرار نمی گیرند:

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2
 • من گرسنه هستم. چیزی برای خوردن می خواهم.
 • آیا منظور مرا می فهمی؟
 • اَن الان خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.


B


Think

When think means “believe” or “have an opinion”, we do not use the continuous:

 • I think Mary is Canadian, but I’m not sure. (not I’m thinking)
 • What do you think about my plan? (= What is your opinion?)

When think means “consider”, the continuous is possible:

 • I’m thinking about what happened. I often think about it.
 • Nicky is thinking of giving up her job. (= she is considering it)


B


فکر کردن (Think)

هنگامی که think به معنای "باور داشتن" و "اظهار نظر کردن" باشد، ما از حالت استمراری استفاده نمی کنیم:

 • من فکر می کنم مِری اهل کانادا باشد، امّا مطمئن نیستم.
 • نظرتان در مورد طرح من چیست؟

هنگامی که think به معنای "در نظر گرفتن" باشد، امکان حالت استمراری میسر است:

 • من آنچه را که اتّفاق افتاده است در نظر می گیرم. من معمولاً به آن فکر می کنم.
 • نیکی در مورد از دست دادن کارش فکر کرد (آن را در نظر گرفت).


C


He is selfish and He is being selfish

He’s being = He’s behaving / He’s acting. Compare:

 • I can’t understand why he’s being so selfish. He isn’t usually like that.
  (being selfish = behaving selfishly at the moment)
 • He never thinks about other people. He is very selfish. (not He is being)
  (= He is selfish generally, not only at that moment)

We use am/is/are being to say how somebody is behaving. It is not usually possible in other sentences.

 • It’s hot today. (not It is being hot)
 • Sarah is very tired. (not is being tired)


C


او خودخواه است (He is selfish) و او رفتار خودخواهانه ای دارد (He is being selfish)

معنای He’s being = او رفتار می کند / او عمل می کند. مقایسه:

 • من نمی توانم درک کنم چرا او اینقدر رفتار خودخواهانه ای دارد. او معمولاً اینطور نیست.
  معنای being selfish = در لحظه جاری رفتار خودخواهانه ای دارد
 • او هرگز دیگران را در نظر نمی گیرد. او بسیار خودخواه است.
  = او به طور کلی خودخواه است و نه فقط در آن لحظه.

ما از am/is/are استفاده می کنیم تا در مورد چگونه رفتار کردن شخصی صحبت کنیم. معمولاً در گفته های دیگر میسر نیست.

 • امروز گرم است.
 • سارا خیلی خسته است.


D


See - hear - smell - taste

We normally use the present simple (not continuous) with these verbs:

 • Do you see that man over there? (not Are you seeing)
 • This room smells. Let’s open a window.

We often use can + see/hear/smell/taste:

 • I can hear a strange noise. Can you hear it?


D


See - hear - smell - taste

ما معمولاً از حال ساده (و نه استمراری) در مورد افعال گفته شده استفاده می کنیم:

 • آیا آن مرد را آنجا می بینید؟
 • این اتاق بو می دهد. بیایید یک پنجره را باز کنیم.

ما معمولاً can را با این افعال مورد استفاده قرار می دهیم:

 • من صدای عجیب و غریبی می شنوم. آیا شما هم می توانید بشنوید؟


E

Look – feel

You can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feels now:

 • You look well today. or You’re looking well today.
 • How do you feel now? or How are you feeling now?
but
 • I usually feel tired in the morning. (not I’m usually feeling)


E


Look – feel

شما می توانید از حال ساده یا استمراری استفاده کنید تا به شخصی بگویید الآن چگونه به نظر می رسد یا چه احساسی دارد:

 • امروز خوب به نظر می رسید. یا امروز خوب به نظر می رسید.
 • الآن چه احساسی دارید؟ یا الآن چه احساسی دارید؟
اما
 • من معمولاً صبح ها احساس خستگی دارم.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 1 - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز