آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

تمرین 39، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. تقارن ها را، البته در صورت وجود، در نمودار مشخص سازید. بازه هایی که در آنها تابع مربوطه صعودی یا نزولی می باشد را تعیین کنید. $$ y=-\frac{1}{x} $$ ...

تمرین 38، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. تقارن ها را، البته در صورت وجود، در نمودار مشخص سازید. بازه هایی که در آنها تابع مربوطه صعودی یا نزولی می باشد را تعیین کنید. $$ y = - \frac{1}{x^2} $$ ...

تمرین 37، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. تقارن ها را، البته در صورت وجود، در نمودار مشخص سازید. بازه هایی که در آنها تابع مربوطه صعودی یا نزولی می باشد را تعیین کنید. $$ y=-x^3 $$ ...

تمرین 36، توابع و نمودارهای آنها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. چرا \(f(x)\) بخش عدد صحیح \(x\) نامیده می شود. $$ f(x)= \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \ge 0 \\ \lceil x \rceil, & x \lt 0 \end{cases} $$ ...

تمرین 35، توابع و نمودارهای آنها

آیا معادلۀ \(\lceil - x \rceil = - \lfloor x \rfloor\) به ازاء تمامی اعداد حقیقی \(x\) برقرار می باشد؟ دلایل پاسختان را ذکر کنید. ...

تمرین 34، توابع و نمودارهای آنها

کدام اعداد حقیقی \(x\) معادلۀ \(\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil\) را برآورده می سازند؟ ...

تمرین 33، توابع و نمودارهای آنها

به ازاء چه مقادیری از \(x\) روابط زیر برقرار می باشند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi