آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید. $$ y=-\sqrt{2x+1} $$ ...

تمرین 66، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y=1-x^3 $$ این تابع به صورت افقی و با فاکتوری از \(2\) کش آمده است. ...

تمرین 65، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y = 1 - x^3 $$ این تابع به صورت افقی و با فاکتوری از \(3\) فشرده شده است. ...

تمرین 64، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y= \sqrt{4-x^2} $$ این تابع به صورت عمودی و با فاکتوری از \(3\) فشرده شده است. ...

تمرین 63، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y=\sqrt{4-x^2} $$ این تابع به صورت افقی و با فاکتوری از \(2\) کش آمده است. ...

تمرین 62، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y=\sqrt{x+1} $$ این تابع به صورت عمودی و با فاکتوری از \(3\) کش آمده است. ...

تمرین 61، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y= \sqrt{x+1} $$ به صورت افقی و با فاکتوری از \(4\) فشرده شده است. ...

تمرین 60، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y= 1 + \frac{1}{x^2} $$ به صورت افقی و با فاکتوری از \(3\) کش آمده است. ...

تمرین 59، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y = 1 + \frac{1}{x^2} $$ به صورت عمودی و با فاکتوری از \(2\) فشرده شده است. ...

تمرین 58، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده است یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید. $$ y=x^2 - 1 $$ به صورت افقی و با فاکتوری از \(2\) فشرده شده است. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi