بهترین روش ترک سیگار خوش آموز

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)

به دوستان یا بستگان سیگاریتان کمک کنید تا این کتاب را بخوانند. اول محتویات این کتاب را بخوانید و سعی کنید تا خودتان را جای افراد سیگاری بگذارید. او را مجبور نکنید تا این کتاب را بخواند و یا سعی نکنید او را با گفتن اینکه دارد زندگی اش را نابود می کند و یا اینکه پولش را هدر می دهد به سمت ترک سیگار هدایت کنید. او همۀ اینها را بهتر از شما می داند. سیگاریها به خاطر اینکه از سیگار لذت می برند و یا...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 44 . توصیه به غیر سیگاری ها (1)

به دوستان یا بستگان سیگاریتان کمک کنید تا این کتاب را بخوانند. اول محتویات این کتاب را بخوانید و سعی کنید تا خودتان را جای افراد سیگاری بگذارید. او را مجبور نکنید تا این کتاب را بخواند و یا سعی نکنید او را با گفتن اینکه دارد زندگی اش را نابود می کند و یا اینکه پولش را هدر می دهد به سمت ترک سیگار هدایت کنید. او همۀ اینها را بهتر از شما می داند. سیگاریها به خاطر اینکه از سیگار لذت می برند و یا...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (3)

ممنوعیت کامل سیگار کشیدن در سیستم مترو زیر زمینی لندن یک مثال کلاسیک از معضل سیگاری ها است. فرد سیگاری با خودش می اندیشد: "خوب، اگر نتوانم در ترن ها سیگار بکشم، وسیله دیگری را برای مسافرت پیدا خواهم کرد"، بعد با خودش حساب و کتاب می کند که قطار هم خیلی سریع تر و هم خیلی ارزان تر است و در نهایت به خودش می گوید: "خوب، این به من کمک می کند تا مصرف سیگارم را کاهش بدهم." نتیجه این می شود که به جای اینکه...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (3)

ممنوعیت کامل سیگار کشیدن در سیستم مترو زیر زمینی لندن یک مثال کلاسیک از معضل سیگاری ها است. فرد سیگاری با خودش می اندیشد: "خوب، اگر نتوانم در ترن ها سیگار بکشم، وسیله دیگری را برای مسافرت پیدا خواهم کرد"، بعد با خودش حساب و کتاب می کند که قطار هم خیلی سریع تر و هم خیلی ارزان تر است و در نهایت به خودش می گوید: "خوب، این به من کمک می کند تا مصرف سیگارم را کاهش بدهم." نتیجه این می شود که به جای اینکه...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (2)

تنها زمانی که آنها این سوال را می پرسند زمانی است که قصد ترک داشته باشند. به فرد سیگاری کمک کنید. این ترس ها را از بین ببرید. به او بگویید چقدر شگفت انگیز است که مجبور نباشید در طول زندگی تان خودتان را خفه کنید، چقدر دوست داشتنی است که صبحها از خواب بیدار شوید و به جای خِس خِس کردن و سُرفه، احساس سلامتی و تندرستی کنید، چقدر فوق العاده است که از بردگی آزاد شوید، تا قادر باشید از تمام زندگی خود ل...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (2)

تنها زمانی که آنها این سوال را می پرسند زمانی است که قصد ترک داشته باشند. به فرد سیگاری کمک کنید. این ترس ها را از بین ببرید. به او بگویید چقدر شگفت انگیز است که مجبور نباشید در طول زندگی تان خودتان را خفه کنید، چقدر دوست داشتنی است که صبحها از خواب بیدار شوید و به جای خِس خِس کردن و سُرفه، احساس سلامتی و تندرستی کنید، چقدر فوق العاده است که از بردگی آزاد شوید، تا قادر باشید از تمام زندگی خود ل...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (1)

امروزه سیگاری ها در بیم و هراس هستند. آنها احساس می کنند که تغییری در جامعه اتفاق افتاده است. در حال حاضر سیگار کشیدن یک عادت ضد اجتماعی محسوب می شود، حتی توسط خود سیگاری ها. آنها همچنین احساس می کنند که همه چیز به پایان خودش رسیده است. میلیونها سیگاری امروزه سیگار را ترک کرده اند و همۀ سیگاری ها از این واقعیت آگاه هستند. هر زمانی که یک سیگاری دیگر این کشتی غرق شده را رها می کند، آنهایی که هنوز...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 43 . کمک به فرد سیگاری برای ترک کشتی غرق شده (1)

امروزه سیگاری ها در بیم و هراس هستند. آنها احساس می کنند که تغییری در جامعه اتفاق افتاده است. در حال حاضر سیگار کشیدن یک عادت ضد اجتماعی محسوب می شود، حتی توسط خود سیگاری ها. آنها همچنین احساس می کنند که همه چیز به پایان خودش رسیده است. میلیونها سیگاری امروزه سیگار را ترک کرده اند و همۀ سیگاری ها از این واقعیت آگاه هستند. هر زمانی که یک سیگاری دیگر این کشتی غرق شده را رها می کند، آنهایی که هنوز...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (6)

"من بدبخت و تحریک پذیرم." به این خاطر است که دستورالعمل های من را دنبال نکردید. بررسی کنید که کدامش را جا انداخته اید. برخی افراد تمام آنچه را که من می گویم درک می کنند و باور هم دارند، اما هنوز با یک حس غم و اندوه آغاز می کنند، گویی یک چیز وحشتناکی برایشان اتفاق افتاده باشد. شما نه تنها آنچیزی را که دوست دارید انجام می دهید، بلکه هر سیگاری دیگری در این سیاره نیز دوست دارد این کار را انجام بدهد. ب...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (6)

"من بدبخت و تحریک پذیرم." به این خاطر است که دستورالعمل های من را دنبال نکردید. بررسی کنید که کدامش را جا انداخته اید. برخی افراد تمام آنچه را که من می گویم درک می کنند و باور هم دارند، اما هنوز با یک حس غم و اندوه آغاز می کنند، گویی یک چیز وحشتناکی برایشان اتفاق افتاده باشد. شما نه تنها آنچیزی را که دوست دارید انجام می دهید، بلکه هر سیگاری دیگری در این سیاره نیز دوست دارد این کار را انجام بدهد. ب...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi