خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرینات فصل 6، همراه با پاسخ تشریحی، ریاضی هفتم

تمرینات فصل 6، همراه با پاسخ تشریحی، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا لیست تمرینات فصل 6 از ریاضی هفتم را داریم. برای مشاهدۀ پاسخ هر تمرین روی آن کلیک کنید. علاوه بر تمرین ها فعالیت ها، کار در کلاس ها، و مرور فصل را نیز خواهید دید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارحجم های هندسی


 1. فعالیت 1، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 1، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 3. فعالیت 2، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 4. کار در کلاس 1 و 2 و 3، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 5. فعالیت، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 6. تمرین 1، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 7. تمرین 2، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 8. تمرین 3، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 9. تمرین 4، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 10. تمرین 5، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم
 11. تمرین 6، حجم های هندسی، فصل 6، ریاضی هفتم

محاسبۀ حجم های منشوری


 1. فعالیت 1، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 3. فعالیت 3، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 4. فعالیت 4، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 5. کار در کلاس 1، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 6. کار در کلاس 2، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 7. کار در کلاس 3، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 8. کار در کلاس 4، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 9. کار در کلاس 5، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 10. تمرین 1، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 11. تمرین 2، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 12. تمرین 3، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 13. تمرین 4، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 14. تمرین 5، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم
 15. تمرین 6، محاسبۀ حجم های منشوری، فصل 6، ریاضی هفتم

مساحت جانبی و کل


 1. فعالیت 1، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 3. کار در کلاس 1، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 4. کار در کلاس 2، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 5. فعالیت 1، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 6. فعالیت 2، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 7. کار در کلاس 1، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 8. کار در کلاس 2، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 9. تمرین 1، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 10. تمرین 2، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 11. تمرین 3، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 12. تمرین 4، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 13. تمرین 5، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 14. تمرین 6، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 15. تمرین 7، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم
 16. تمرین 8، مساحت جانبی و کل، فصل 6، ریاضی هفتم

حجم و سطح


 1. فعالیت 1، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 2. فعالیت 2، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 3. کار در کلاس، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 4. فعالیت، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 5. کار در کلاس 1، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 6. کار در کلاس 2، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 7. تمرین 1، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 8. تمرین 2، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 9. تمرین 3، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 10. تمرین 4، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 11. تمرین 5، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 12. تمرین 6، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 13. تمرین 7، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم
 14. تمرین 8، حجم و سطح، فصل 6، ریاضی هفتم

مرور فصل 6


 1. تمرین ترکیبی 1، مرور فصل 6، ریاضی هفتم
 2. تمرین ترکیبی 2، مرور فصل 6، ریاضی هفتمنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.