خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرینات 1.1: توابع و نمودارهای آنها

تمرینات 1.1: توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات \(\text{1.1}\): توابع و نمودارهای آنهاتوابع


 1. تمرین 1
 2. تمرین 2
 3. تمرین 3
 4. تمرین 4
 5. تمرین 5
 6. تمرین 6
 7. تمرین 7
 8. تمرین 8

یافتن فرمول هایی برای توابع


 1. تمرین 9
 2. تمرین 10
 3. تمرین 11
 4. تمرین 12
 5. تمرین 13
 6. تمرین 14

توابع و نمودارها


 1. تمرین 15
 2. تمرین 16
 3. تمرین 17
 4. تمرین 18
 5. تمرین 19
 6. تمرین 20
 7. تمرین 21
 8. تمرین 22
 9. تمرین 23
 10. تمرین 24

توابع قطعه به قطعه


 1. تمرین 25
 2. تمرین 26
 3. تمرین 27
 4. تمرین 28
 5. تمرین 29
 6. تمرین 30
 7. تمرین 31
 8. تمرین 32

تابع بزرگترین عدد صحیح (تابع جزء صحیح)، تابع کوچکترین عدد صحیح (تابع سقف عدد صحیح)


 1. تمرین 33
 2. تمرین 34
 3. تمرین 35
 4. تمرین 36

توابع صعودی و توابع نزولی


 1. تمرین 37
 2. تمرین 38
 3. تمرین 39
 4. تمرین 40
 5. تمرین 41
 6. تمرین 42
 7. تمرین 43
 8. تمرین 44
 9. تمرین 45
 10. تمرین 46

توابع زوج و فرد


 1. تمرین 47
 2. تمرین 48
 3. تمرین 49
 4. تمرین 50
 5. تمرین 51
 6. تمرین 52
 7. تمرین 53
 8. تمرین 54
 9. تمرین 55
 10. تمرین 56
 11. تمرین 57
 12. تمرین 58

نظریه و مثال ها


 1. تمرین 59
 2. تمرین 60
 3. تمرین 61
 4. تمرین 62
 5. تمرین 63
 6. تمرین 64
 7. تمرین 65
 8. تمرین 66
 9. تمرین 67
 10. تمرین 68
 11. تمرین 69
 12. تمرین 70
 13. تمرین 71
 14. تمرین 72نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.